Stadgar

Dessa stadgar antogs av IF Thors extra årsmöte den 31 oktober 1994.
Ändringar av §§ 21 och 25 antogs vid extra årsmöte 22 september 2003.
Ändringar av §§ 9, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 25 och 28 antogs på ordinarie årsmöte 23 maj 2016.
Ändringar av §§ 1, 6, 9, 19, 20, 21 och 14 antogs på ordinarie årsmöte 27 februari 2017.

STADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGEN THOR, UPPSALA,
STIFTAD DEN 1 AUGUSTI 1897.

Idrottsföreningen Thor förbinder sig att verka i enlighet med idrottsrörelsens mål och inriktning.

IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING

Idrott är fysisk aktivitet, utövad av människor som vill få motion och rekreation, med eller utan tävlingsdeltagande som mål.

Idrotten skall inriktas på att utveckla sina utövare i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

Idrotten skall vara tillgänglig för alla och kunna ge glädje och tillfredsställelse åt varje utövare.

Idrotten skall organiseras enligt demokratiska principer med individuellt inflytande och ansvar i gemensamma angelägenheter.

Idrotten skall verka som ett internationellt kontaktmedel och bidra till respekt för alla människors lika värde.

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Idrottsföreningen Thors ändamål är att utbilda goda idrottare, främja ett gott kamratskap samt att verka för sina medlemmars kroppsliga och andliga fostran och hälsa.

FÖRENINGENS MÄRKE

Idrottsföreningen Thors föreningsmärke är utfört i silver och föreställer en diskuskastare stående på en sockel med föreningens initialer och omgiven av en krans av lager och eklöv.
Lagern symboliserar äran av idrottsliga framgångar, eklövet den styrka idrotten skänker sina utövare samt sammanhållningens kraft. Märket bör därför bäras av varje Thorare, särskilt då medlemmar
i andra föreningar deltar i tävlingar och sammankomster.

MEDLEMSKAP

§ 1

Medlem intas i föreningen av styrelsen eller på styrelsens uppdrag av sektion. Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig och åtföljas av inträdesavgift, om sådan fastställs av årsmötet.
Ansökan om medlemskap får avslås, endast om det kan antas att den sökande kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslut om avslag på ansökan om medlemskap skall fattas av styrelsen. Till hedersmedlem kan årsmötet välja person som föreslås av styrelsen.

§ 2

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha lämnat föreningen. Har medlemmen inte betalat föreskriven avgift till föreningen, bestämmer styrelsen om avgiften skall inkrävas eller ej. Medlem som under två år underlåtit att betala årsavgift får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§ 3

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen försummat att betala föreskrivna avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningen och dess intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
Fråga om uteslutning får avgöras, först sedan medlemmen fått tillfälle att yttra sig. Styrelsen bestämmer tidsfristen som ej får understiga fjorton dagar. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas. Dessutom skall anges hur den uteslutne skall förfara vid överklagande av beslutet.
Beslutet skall inom tre dagar från beslutsdatum på betryggande sätt avsändas till den uteslutne.
Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan, får föreningen inte kräva den uteslutne på obetalda avgifter.

MEDLEM

§ 4

Medlem har rätt att delta i de möten och sammankomster som anordnas för medlemmarna samt rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
Medlem skall följa föreningens stadgar och de beslut som i vederbörlig ordning fattas av organ inom föreningen.
Medlem har ingen rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

§ 5

Medlem skall betala den årsavgift som fastställs av årsmötet.
Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställs av årsmötet.
Hedersmedlem är befriad från avgift.
Medlemsbevis får inte utlånas eller överlåtas.

§ 6

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av respektive sektion.
Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande specialförbund ge sitt samtycke.
Är arrangören inte ansluten till det specialförbund som omhänderhar den idrottsgren som tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta specialförbund godkänt tävlingen eller uppvisningen.

§ 7

Vid tävlingar och uppvisningar skall medlem som representerar IF Thor bära klubbdräkt eller sektionens tävlingsdräkt.
Dräkterna skall vara av föreningens färger, vitt och blått, och alltid hållas hela och rena.
Sektionernas tävlingsdräkter skall godkännas av styrelsen.

STYRELSE

§ 8

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse.
Denna skall, inom ramarna för dessa stadgar samt stadgar för Sveriges Riksidrottsförbund och vederbörande specialförbund, verka för föreningens utveckling och tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt
att tillse att för föreningen bindande regler följs,
att verkställa av årsmötet fattade beslut,
att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
att hålla god kontakt med sektionerna,
att tillsätta erforderliga kommittéer,
att hålla valberedningen informerad om sitt arbete samt
att förbereda de delar av årsmötet som inte ankommer på valberedningen.

§ 9

Styrelsen, som väljs av årsmötet bland föreningens röstberättigade medlemmar, består av ordförande och fyra till sex övriga ledamöter samt högst fem ersättare som inträder i den ordning årsmötet bestämmer. Bland ledamöterna skall finnas en representant för idrottssektion, en för Thorgården och därutöver erforderligt antal ledamöter.

§ 10

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och arbetsutskott.
Styrelsen samt dess arbetsutskott och kommittéer kan med sig adjungera lämpliga personer.

§ 11

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om denna så bestämmer, av två styrelseledamöter tillsammans eller av särskilt utsedd person.

§ 12

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter så begär.
Ersättarna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt och skall kallas i samma ordning
som de ordinarie ledamöterna.
Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening som biträds av minst halva antalet närvarande ledamöter.
Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden vid sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras.
Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§ 13

Ordföranden är föreningens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande lagar, regler och beslut efterlevs.
Har ordföranden förhinder inträder vice ordföranden i ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter efter styrelsens beslut.

VERKSAMHETSÅR

§ 14

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till 31 december samma år. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från det årsmöte då den blivit vald till och med nästföljande ordinarie årsmöte.

 

REVISORER

§ 15

Ordinarie årsmöte utser två revisorer och en till två ersättare att fortlöpande granska styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper. Revisorerna skall avge sin berättelse senast en vecka före ordinarie årsmöte.

 

REVISION

§ 16

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och alla övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, närhelst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen under det senaste verksamhetsåret, senast en månad före årsmötet.

VALBEREDNING

§ 17

Ordinarie årsmöte utser utanför styrelsen föreningens valberedning som består av en särskilt vald ordförande och en till fem övriga ledamöter. Alla föreningens sektioner skall vara representerade i valberedningen, som förbereder samtliga vid föreningsmöten förekommande val till och med nästföljande ordinarie årsmöte, dock ej val av valberedning. Valberedningen har rätt att vara representerad vid styrelsens sammanträden.

 

SEKTIONER
§ 18

Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet sektioner för orientering, skidor och skridsko. Övriga idrottsgrenar administreras av föreningens styrelse eller, om denna så bestämmer, av lämplig sektion. Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av årsmötet eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

 

§ 19

Varje sektion leds av en sektionssamordnare (sektionens representant i styrelsen) som organiserar sektionens arbetsutskott och arbetsgrupper. Sektionernas arbetsutskotts befogenheter fastställs av föreningens styrelse i särskild instruktion.

§ 20

Sektionernas arbetsutskott upprättar förslag till arbetsplan och budget för sektionens nästkommande verksamhetsår. Förslaget inges för godkännande till föreningens styrelse på tid som denna bestämmer.
Föreningens styrelse gör de ändringar i plan och budget som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

 

ORDINARIE MÖTEN

§ 21

Med föreningen hålls varje år årsmöte före utgången av mars månad. Styrelsen bestämmer tid och plats för möte.

Kallelse skall senast tre veckor före årsmöte översändas till medlemmarna eller kungöras i ortspressen och på föreningens hemsida. Ev. förslag från styrelsen, en sektions arbetsutskott eller enskild medlem skall anges i kallelsen. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna på föreningens hemsida senast en vecka före årsmötet. Vid årsmöte får beslut fattas endast i ärende som angivits i kallelsen eller som står i uppenbart samband med sådant ärende. Förslag från sektionerna eller enskild medlem skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Ärende av ekonomisk natur får avgöras endast om det finns angivet i kallelsen.

§ 22

Rösträtt på möte har medlem som under året fyller lägst femton år och i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen.
Dessutom har hedersmedlem rösträtt.
Rösträtten är personlig och får inte överlåtas.
Varje medlem har yttrande- och förslagsrätt.

§ 23

Möte är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

§ 24

Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:

1. Upprop och fastställande av röstlängd.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av årsmötesfunktionärer:
a/ ordförande
b/ sekreterare
c/ två protokolljusterare
d/ två rösträknare.
5. Sektionernas och föreningsstyrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret.
6. Revisorernas berättelser över sektionernas och föreningsstyrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Beslut i anledning av vinst eller förlust.
9. Fastställande av arbetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Val av föreningsfunktionärer:
a/ ordförande för en tid av ett år
b/ övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år varvid hälften väljs udda år och hälften jämna år.
c/ upp till fem ersättare i styrelsen för en tid av ett år
d/ två revisorer och en till två ersättare för dem för en tid av ett år.
e/ ombud till specialdistriktsförbundens årsmöten.
f/ ordförande och övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
g/ Jubileumskommitté (endast jubileumsår).
12. Godkännande av sektionskassör för de sektioner som valt att ha egen sektionskassör.
13. Behandling av förslag från styrelsen.
14. Behandling av förslag från sektion eller enskild medlem.
15. Övriga frågor.

 

EXTRA MÖTE
§ 25

Extra möte skall inkallas när revisorerna så kräver, när styrelsen så anser, eller när så skriftligen begärs av minst en tiondedel av föreningens röstberättigade medlemmar. Underlåter styrelsen att inom två veckor kalla till mötet, får de som krävt mötet utfärda kallelse.
Kallelse med dagordning för extra möte skall utfärdas senast två veckor före mötet på samma sätt som i § 21 stadgas för ordinarie årsmöte.
Vid extra möte får endast i kallelsen angivet ärende upptas till beslut.

§ 26

Beträffande rösträtt och beslutförhet vid extra möte gäller vad som i §§ 22 och 23 stadgas för ordinarie möte.

BESLUT OCH OMRÖSTNING

§ 27

Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning.
Omröstning sker öppet.
Val skall förrättas med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär.
Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel majoritet och vid lika röstetal genom lottning.
Beslut skall bekräftas med klubbslag.

STADGEÄNDRING

§ 28

För ändring av dessa stadgar fordras att förslag med den nya lydelsen har kungjorts på samma sätt som i § 21 stadgas för ordinarie årsmöte. Årsmötet kan då med två tredjedels majoritet fastställa ändringen. I annat fall fordras beslut med enkel majoritet av två på varandra följande möten, varav minst ett skall vara det ordinarie årsmötet. Mellan de båda mötena skall minst tre månader förflyta. Då extra möte har att behandla fråga om stadgeändring skall kallelse ske på samma sätt som stadgas för ordinarie årsmöte. Beslut om bildande eller nedläggning av sektion får dock fattas med enkel majoritet vid ett enda möte. Förslaget skall ha varit upptaget i kallelsen. Beslut om bildande eller nedläggning av sektion skall snarast översändas till vederbörande specialförbund.

 

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

§ 29

För upplösning av föreningen fordras beslut med två tredjedels majoritet av två på varandra följande ordinarie årsmöten.
Förslag om upplösning av föreningen skall utsändas till medlemmarna senast en månad före de årsmöten som har att ta ställning i frågan.

§ 30

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till ett bestämt, idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötenas protokoll i ärendet samt revisionsberättelse med resultat- och balansräkningar, skall omedelbart delges vederbörande specialförbund.

§ 31

Utöver dessa stadgar gäller Sveriges Riksidrottsförbunds stadgar, övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Föreningens ordförande och sekreterare skall tillse att de nämnda stadgarna, föreskrifterna och anvisningarna finns tillgängliga för medlemmarna.

Lämna ett svar