Finstilt för uthyrning av Thorgården

Allmänna bestämmelser

§1    Thorgården Lurbo drivs av IF Thor som är en ideel idrottsförening. Lokalerna uthyres i befintligt skick. Vid större avvikelser från vad som kan betraktas som normal standard för Thorgården Lurbo har förhyraren möjlighet att begära reducering av avgift motsvarande den reducerade standarden. IF Thor skall dock inte hållas ansvarig för eventuell ekonomisk skada som dessa avvikelser i standard eventuellt kan medföra för förhyraren eller tredje part.

§2    Förhyrning sker normalt endast ske till myndig person. IF Thor har rätt att neka uthyrning utan vidare motivering. IF Thor har dessutom rätt att med omedelbar verkan ogiltigförklara hyresöverenskommelsen om det uppdagas att förhyraren uppsåtligen vilselett IF Thors funktionär t.ex. vad gäller förhyrarens beroendeställning till eventuell tredje part, t.ex. som ’bulvan’ eller ’målvakt’.

Lokalernas ibruktagande

§3    Då lokalerna tas i bruk ansvarar förhyraren för att lokalerna besiktigas och eventuella fel och brister i t.ex. städning omgående påtalas.

§4    Ansvarig förhyrare ansvarar för att tillförsäkra sig om hur och när nyckel kan utlämnas.

Lokalernas användning

§5    I huvudbyggnaden får enligt brandföreskrifterna maximalt 50 personer vistas samtidigt.

§6    Ansvarig förhyrare ansvarar för verksamheten och ordningen i och i anslutning till lokalerna under förhyrningstiden. Ansvarig förhyrare är också skyldig att närvara vid de aktiviteter som sker i eller i anslutning till lokalerna och vara anträffbar under den tid förhyrningen sker.

§7    I lokalerna råder rökförbud. Pälsdjur får endast vistas i annexet.

§8    Lokaler som ej bokats men som vid besiktning ändå befinns ha varit begagnade debiteras också ansvarig förhyrare.

Återlämning

§9    Efter avslutad förhyrning skall de utnyttjade lokalerna vara väl städade och på alla sätt återställda.

§10    Ansvarig förhyrare är skyldig att snarast efter avslutad förhyrning återlämna nyckeln till IF Thors kansli eller på annat överenskommet sätt.

§11    Vid brister i städningen har IF Thor rätt att av ansvarig förhyrare utkräva ersättning för eget arbete med 500:-/tim och för inhyrd arbetskraft med ett administrativt påslag på 15% dock minst 500:-. Vanliga förseelser debiteras enligt fast prislista.

Skadegörelse

§12    Ansvarig förhyrare är solidariskt ersättningsskyldig för eventuellt uppkommna skador på och i anslutning till lokalerna i samband med förhyrningen. IF Thor har rätt att av ansvarig förhyrare utkräva ersättning för eget arbete med 500:-/tim, för materiel och för inhyrd arbetskraft med ett administrativt påslag på 15% dock minst 500:-

§13     IF Thor har rätt att med omedelbar verkan avhysa förhyrare som nyttjar lokalerna på ett otillbörligt eller oaktsammt vis. IF Thor har rätt att utöver evetuella ersättningskrav rörande städning och skadegörelse utkräva ersättning för tiden fram till dess avhysningen verkställts.

§14    Ansvarig förhyrare är skyldig att snarast anmäla eventuella skador till IF Thor. För skador som uppsåtligen dolts eller på annat sätt undanhållits har IF Thor rätt att utkräva dubbel ersättning.

Bokning, avbokning och betalning

§15     Bokningsavgift skall inbetalas senast fyra arbetsdagar efter det att bokning skett, annars har IF Thor rätt att förklara bokningen som ogiltig.

§16    För avbokning skall ansvarig förhyrare snarast kontakta IF Thor och meddela avbokningen. Det är ansvarig förhyrares ansvar att säkerställa att informationen nått IF Thors funktionärer på tillbörligt sätt. Lokal som ej avbokats senast två dagar före förhyrningens början debiteras ansvarig förhyrare halv avgift.

§17    Om avbokning sker senast två hela veckor före förhyrninstidens början har förhyraren rätt till återbetalning av halva bokningsavgifen. Vid senare avbokning skall bokningsavgiften anses förverkad.

§18    Betalning skall ske senast på fakturan angivet datum eller inom annan övereskommen tid, normalt 10 dagar efter förhyrningens avslutande. IF Thor har i annat fall rätt att utkräva dröjsmålsränta i enlighet med konsumentverkets normer.

Force Majour

§19    I den händelse förhyrningen ej kan genomföras p.g.a. t.ex. brand eller andra extraordinära omständigheter är IF Thor skyldig att snarast söka kontakta ansvarig förhyrare i ärendet. Förhyraren har rätt till full återbetalning av erlagd bokningsavgift och annat eventuellt inbetalt förskott. IF Thor åtar sig att i görligaste mån hjälpa förhyraren att hitta alternativ lokal. IF Thor skall dock inte hållas ansvarig för eventuella ekonomiska nackdelar detta kan leda till för förhyraren.